• image06

 • image01

 • image02

 • image03

 • image04

 • image05

 • image07

 • Current
 •  Facebook เทศบาล
 •  
   
   
   
  ลักษณะทางเศรษฐกิจ
   
  ผลิตภัณฑ์มวลรวมประเภทรายได้
  โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร
  สภาพเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ  มีอัตราการเจริญเติบโต  มากขึ้นตามลำดับ  ซึ่งเกิดจากการประมงอันเป็นการผลิตที่สำคัญ อีกทั้งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการประมง ค้าขาย ประกอบธุรกิจส่วนตัว อาชีพรับจ้าง  และแปรรูปผลิตผลจากการประมง เช่น การทำอุตสาหกรรมปลา/ปลาหมึกสัตว์ทะเลอบแห้ง มีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยประมาณ 50,000 บาท/ปี
   
  การเกษตรกรรม
  มีการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมรวม 76 ราย มีพื้นที่ถือครอง จำนวน 245 ไร่ 83.90 งาน และมีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ จำนวน 54 ไร่ และมีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ สับปะรด  มะพร้าว  มะม่วง  ขนุน เป็นต้น หมายเหตุ : ข้อมูลการเกษตรอำเภอ 
   
  การประมง
  เป็นอาชีพหลักที่สำคัญของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ โดยประชาชนส่วนมากทำการประมงโดยการออกเรือจับปลา และสัตว์น้ำอื่น ๆ  รวมทั้งการประมงน้ำกร่อย
   
  การปศุสัตว์
  การประกอบการด้านปศุสัตว์ในเขตเทศบาล ได้แก่ โค นกหัวจุก สุกร แพะ แมว เป็ด ไก่ นกพิราบ ประมาณ 2,100 ตัว
  หมายเหตุ : ข้อมูลจากปศุสัตว์อำเภอ 
   
  อุตสาหกรรม
  ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ  มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการ และประกอบการจำนวน 8 แห่ง ดังนี้ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จำนวน 1 แห่ง และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวน 5 แห่ง เป็นโรงงานอุตสาหกรรมทำปลาหมึกอบแห้งของทะเลแช่แข็งทำกุ้งแห้ง โดยที่วัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากการประมง และโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอิฐบล็อก จำนวน 2 แห่ง  สำหรับแรงงานภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นแรงงานในท้องถิ่น แต่ยังคงขาดแคลนไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องใช้แรงงานจากที่อื่น ผลผลิตจากการอุตสาหกรรมมีทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ
   
  การพาณิชยกรรม/การบริการ
  ในเทศบาลตำบลปากน้ำปราณมีร้านค้า และการบริการ ดังนี้
  - ร้านขายของชำต่าง ๆ จำนวน 100 ร้าน
  - ร้านขายอาหาร และเครื่องดื่ม จำนวน 90 ร้าน
  - ร้านตัดเสื้อผ้า และขายเสื้อผ้า จำนวน 25 ร้าน
  - ร้านบริการเสริมสวย – แต่งผม จำนวน 32 ร้าน
  - ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 ร้าน
  - ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน 3 ร้าน
  - ร้านขายอุปกรณ์การประมง จำนวน 5 ร้าน
  - ร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10 ร้าน
  - ร้านจำหน่ายยา จำนวน 6 ร้าน- คลินิกสุนัข จำนวน 2 ร้าน
  - ร้านถ่ายรูป จำนวน 3 ร้าน
  - ร้านซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 9 ร้าน
  - ร้านไดนาโม จำนวน 5 ร้าน
  - ร้านถ่ายเอกสาร จำนวน 3 ร้าน
  - ร้านคาร์แค จำนวน 3 ร้าน
  - ร้านซัก อบ รีด จำนวน 30 ร้าน
  - สถานีบริการปั๊มน้ำมัน/ปั้มหลอดแก้ว จำนวน 13 แห่ง
  - โรงแรม จำนวน 8 แห่ง
  - ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง
  - ตลาดโต้รุ่ง จำนวน 1 แห่ง
  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 5 แห่ง
  - นวดแผนโบราณ จำนวน 6 ร้าน
  - ร้านขายของฝาก จำนวน 20 ร้าน
  - คลินิคตรวจรักษาคนไข้ จำนวน 1 แห่ง
   
  การท่องเที่ยว
  1. มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ จำนวน 2 แห่ง คือ ชายหาดปากน้ำปราณและศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี
  2. มีแหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา จำนวน 1 แห่ง คือ ศาลพลเรือเอกพระเจ้า- บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ทะเล มีทิวทัศน์ชายทะเลที่สวยงาม อากาศเย็นสบายสำหรับเป็นที่พักผ่อนตากอากาศ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำปราณมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี
   
   
  สถานที่พัก

  1.แบคคัสโฮม รีสอร์ท

  2.ปาล์มบีช รีสอร์ท

  3.โรงแรมแพนโดเรีย

  4.เดอะบีช เฮ้าส์ รีสอร์ท

  5.บ้านพักโชคอารีย์

  6.บ้านพักชายเล

  7.บ้านพักโอเว่น

  032-632287-8

  032-631966

  032-631351-2

  032-631339 , 084-1595502

  032-631820 , 086-8129628

  081-8800832

  083-6019343

   
  ร้านอาหาร

  1.ร้านอาหารโอเอ็กซ์

  2.ร้านอาหารครัวแจ๋ว

  3.ร้านอาหารสุนีย์

  4.ร้านอาหารบ้านริมหาด

  5.ร้านอาหารครัวทะเลสด

  6.ร้านอาหารโชคอารีย์

  7.ร้านอาหารกินปู

  8.ร้านอาหารอุดมโภชนา

  032-631230,032-631909

  032-631302

  032-631228

  032-631159

  032-631351

  032-631820, 086-8129628

  084-7338301, 086-1741938

  081-8031029

   
   
  ร้านของฝาก

  1.ร้านเฮียตู้

  2.ร้านแม่จำปี 1

  3.ร้านเจ๊ลั้ง

  4.ร้านเพชรรัตน์

  5.ร้านมาลี การะเกตุ

  6.ร้านสมาย

  7.ร้านเจ๊ปานใจ

  8.ร้านน้องหญิง

  9.ร้านบ้านโบ๊ะ

  10.ร้านทะเลปราณ

  032-631160

  032-631279

  032-631466

  032-631713

  032-631674

  032-631053

  032-631273 , 081-4006731

  032-570018 , 089-5494231

  032-631199 , 081-8585456

  081-8802873