• image06

 • image01

 • image02

 • image03

 • image04

 • image05

 • image07

 • Current
 •  Facebook เทศบาล
 •  
   
   
   
  สภาพทางสังคม
   
  ด้านสังคม
  การศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
  การศึกษาการจัดการศึกษาในเขตเทศบาล ได้จัดการศึกษาให้ประชาชนในระบบโรงเรียน ตั้งแต่ก่อนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา มีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยมีการบริหารงานในรูปแบบของเอกชนจำนวน 2 แห่ง คือโรงเรียนวิเศษวิทยา และโรงเรียนวิเศษศึกษา อีกทั้งยังมีสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ
   
  การศาสนา
  ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ 99% ศาสนาอื่น ๆ เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ประมาณ 1% มีวัดจำนวน 1 แห่ง และศาลเจ้าแม่ทับทิม จำนวน 1 แห่ง
   
  ขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
  ในเขตเทศบาลมีประเพณีที่สำคัญ และสืบทอดต่อกันมา คือ ประเพณีการแข่งเรือยาว ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีวันแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง และประเพณีศาลเจ้าแม่ทับทิม เป็นต้น
   
  การสาธารณสุข
  1. มีโรงพยาบาล จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำปราณ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน คิดเป็นอัตราส่วนต่อจำนวนประชากรทั้งหมด มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวน 50 คน
  2. มีร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 6 ร้าน
   
  การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
  มีการจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปากน้ำปราณให้แก่ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้มีรายได้น้อย ตลอดจนประชาชนทั่วไป
  ในเขตเทศบาลมีจำนวน ผู้พิการ จำนวน 182 คน ผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 46 คน และผู้สูงอายุ โดยแยกตามอายุ ดังนี้
  - อายุ 90 ปีขึ้นไป จำนวน 18 คน
  - อายุ 80-89 ปี จำนวน 111 คน
  - อายุ 70-79 ปี จำนวน 285 คน
  - อายุ 60-69 ปี จำนวน 489 คน รวมทั้งสิ้น 903 คน
   
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ในเขตเทศบาลมีสถานีตำรวจภูธร จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรตำบลปากน้ำปราณ ซึ่งให้การดูแลในด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการอำนวยความสะดวกอื่น ๆ และเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ มีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 12 คน แยกเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 คน และอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 31 คน