• image06

 • image01

 • image02

 • image03

 • image04

 • image05

 • image07

 • Current
 •  Facebook เทศบาล
 •  
   
   
  ด้านการบริการพื้นฐาน
   
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลาดยาง และถนนลูกรัง รวมจำนวน 56 สาย ดังนี้
  1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน
  36
  สาย ระยะทาง 10.700 กิโลเมตร
  2. ถนนลาดยาง จำนวน
  18
  สาย ระยะทาง 7.838 กิโลเมตร
  3. ถนนลูกรัง-หินคลุก จำนวน
  2
  สาย ระยะทาง 0.270 กิโลเมตร
   
  การระบายน้ำ
  ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ มีท่อระบายน้ำ จำนวน 36 แห่ง รวมระยะทาง 10.700 กิโลเมตร มีถนนพร้อมท่อระบายน้ำ รวม 36 สาย ดังนี้
  1.ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ำ ทั้ง 2 ด้านของถนน จำนวน 34 สาย ระยะทาง 10.130 กิโลเมตร
  2. ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ำด้านเดียว จำนวน 2 สาย ระยะทาง 0.574 กิโลเมต
   
  การคมนาคม
  การคมนาคมทางรถโดยสาร เข้าเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ โดยมีถนนเป็นเส้นทางสายหลัก ทำให้ติดกับสถานที่อื่นหรือจังหวัดอื่นเป็นไปด้วยความสะดวก และเป็นทางผ่านของรถโดยสารหลายเส้นทางที่เดินทางสู่ภาคใต้
  1.การเดินทางโดยรถยนต์ เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นเส้นทางสายหลักที่จะเดินทางไปภาคใต้ ซึ่งจะต้องผ่านอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี รถโดยสารประจำทางธรรมดาและรถโดยสาร ดังนี้
  - กรุงเทพ-ประจวบฯ ประมาณ 292 กิโลเมตร
  - ประจวบฯ-หัวหิน ประมาณ 90 กิโลเมตร
  - ประจวบฯ-ปราณบุรี ประมาณ 71 กิโลเมตร
  2. การเดินทางโดยรถไฟ มีรถไฟให้บริการที่ผ่านอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้
  - ขบวนรถธรรมดาธนบุรี-หลังสวน
  - ขบวนธรรมดาธนบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
  - ขบวนรถเร็วกรุงเทพฯ-สุไหงโกลก
  - ขบวนรถเร็วกรุงเทพฯ-ยะลา
  - ขบวนรถเร็วกรุงเทพฯ-นครศรีธรรมราช
  - ขบวนรถเร็วกรุงเทพฯ-กันตัง
  - ขบวนรถเร็วกรุงเทพฯ-หลังสวน
  - ขบวนรถด่วนพิเศษกรุงเทพฯ-สุไหงโกลก
  - ขบวนรถด่วนพิเศษสปริ้นเตอร์กรุงเทพฯ-ยะลา
   
  การไฟฟ้า
  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำปราณใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ามีจำนวน 2,869 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95% ของครัวเรือนทั้งหมดภายในเขตเทศบาล
   
  การประปา
  การประปาในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ เป็นกิจการประปาส่วนภูมิภาค มีแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา คือ แม่น้ำปราณบุรี และเขื่อนปราณบุรี การผลิตและระบบการจำหน่ายในเขตเทศบาล มีดังนี้
  1. ผู้ใช้น้ำประปาในพื้นที่ตำบลปากน้ำปราณ จำนวน 2,660 ราย
  2. จ่ายน้ำในพื้นที่ตำบลปากน้ำปราณ จำนวน 6,000 ราย
  3. น้ำประปาที่ผลิตได้ปัจจุบัน จำนวน 12,400 ลบ.ม./วัน
  4. น้ำประปาที่ผลิตได้สูงสุด จำนวน 12,400 ลบ.ม./วัน
   
  การสื่อสารและโทรคมนาคม
  1. การไปรษณีย์โทรเลข ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง
  2. โทรศัพท์ มีการให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์เพียงพอกับความต้องการของประชาชน มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 15 แห่ง รายละเอียด ดังนี้
  - ชุมชนศาลเสด็จเตี่ย จำนวน 3 ตู้
  - ชุมชนศาลเจ้าแม่ทับทิม จำนวน 6 ตู้
  - ชุมชนสามัคคี จำนวน 2 ตู้
  - ชุมชนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 4 ตู้
  3. อินเตอร์เน็ต ในเขตเทศบาลมีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เป็นแบบใช้สาย ADSL ความเร็ว 7 Mbps ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แบบใช้สาย ADSL ดังนี้
  - โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ ความเร็วอินเทร์เน็ต 7 Mbps
  - โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา ความเร็วอินเทร์เน็ต 7 Mbps
  - โรงเรียนวิเศษศึกษา ความเร็วอินเทร์เน็ต 10 Mbps
  - โรงเรียนวิเศษวิทยา ความเร็วอินเทร์เน็ต 7 Mbps
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ความเร็วอินเทร์เน็ต 7 Mbps ตำบลปากน้ำปราณ
   
  การจราจร
  มีการจัดระบบการจราจรในเขตชุมชนของเทศบาล โดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ จำนวน 2 คน เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยภายในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือกับทางสถานีตำรวจภูธรตำบลปากน้ำปราณ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร จำนวน 2 นาย เป็นผู้ช่วยดูแลอย่างสม่ำเสมอ
   
  การใช้ที่ดิน
  การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ซึ่งสามารถจำแนกตามลักษณะการใช้ประโยชน์ได้ดังนี้
  1. พื้นที่เกษตรกรส่วนใหญ่ ได้แก่ พื้นที่ปลูกพื้นไร่ ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ สับปะรด มะพร้าว โดยปลูกอยู่ทั่วไปในเขตพื้นที่เทศบาลซึ่งมีเนื้อที่เพาะปลูกประมาณร้อยละ 19.39 ของพื้นที่เทศบาล รองลงมา คือ พื้นที่สวนผลไม้และไม้ยืนต้น พืชที่ปลูก ได้แก่ มะม่วง มะพร้าว มะขาม กล้วย มีเนื้อที่ประมาณร้อยละ 10.45 ของพื้นที่เทศบาล
  2. การใช้ที่ดินเป็นพื้นที่ชุมชน มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 49.41 ของพื้นที่เทศบาลประกอบด้วยการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ คือ บริเวณพักอาศัยหนาแน่นมากบริเวณทำการค้า และบริเวณสถานที่ประกอบอาชีพทางผลผลิตการประมง ซึ่งมักปะปนกับที่อยู่อาศัยไม่สามารถแยกแยะ การใช้ที่ดินให้เห็นเด่นชัด
  3. บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 0.95 ของพื้นที่เทศบาล มีทั้งที่ว่างเปล่า และบริเวณที่นำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนแล้ว
  4. พื้นที่อื่น ๆ มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 13.52 ของพื้นที่เทศบาล เช่น ที่ว่างเปล่า ถนน แหล่งน้ำ ฯลฯ ซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก