• image06

 • image01

 • image02

 • image03

 • image04

 • image05

 • image07

 • Current
 •  Facebook เทศบาล
 •  
   
  นายทองห่อ ประมงวัฒนา
  ประธานสภาเทศบาล
  นายฉลวย คนึงคิด
  รองประธาสภาเทศบาล
  นายทองห่อ ประมงวัฒนา
  สมาชิกสภาเทศบาลเขต1
  นายฉลวย คนึงคิด
  สมาชิกสภาเทศบาลเขต1
  ด.ต.ไกรวุฒิ กลิ่นทิพย์
  สมาชิกสภาเทศบาลเขต1
  นายณรงค์ รูปอั๋น
  สมาชิกสภาเทศบาลเขต1
  นายนที บุญเฉื่อย
  สมาชิกสภาเทศบาลเขต1
  นายอนุพงษ์ อัตภาพ
  สมาชิกสภาเทศบาลเขต1
  นายไพฑูรย์ จิตต์พะวงษ์
  สมาชิกสภาเทศบาลเขต2
  นายฤาชา สุขสงฆ์
  สมาชิกสภาเทศบาลเขต2
  นายวินัย ชูชื่น
  สมาชิกสภาเทศบาลเขต2
  นายสมควร แสงวิจิตร
  สมาชิกสภาเทศบาลเขต2
  นายสมเดช นาคดี
  สมาชิกสภาเทศบาลเขต2
  นายสุรพล มัชฉิม
  สมาชิกสภาเทศบาลเขต2