• image06

 • image01

 • image02

 • image03

 • image04

 • image05

 • image07

 • Current
 •  Facebook เทศบาล
 •  
   
  สำนักปลัดเทศบาล
   
  นายพัลลภ จิตสถาน
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  นางจันทร์เพ็ญ วงศ์ทอง
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  นายพันธ์ศักดิ์ เกตุแก้ว
  หัวหน้าฝ่ายปกครอง
  นายปัณณพัฒน์ จันทร์ชูกลิ่น
  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
  จ่าเอกพิสิฐสาร ทองเหี่ยง
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  นางสาววิภากนก จันทรัตน์
  เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
  นางสาวสุธินี เหรียญเครือ
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นางสาวสายจิต หอมเพียร
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
  นายวรากร สีดอกบวบ
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
  นายจตุภูมิ โหมฮึก
  เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน