• image06

 • image01

 • image02

 • image03

 • image04

 • image05

 • image07

 • Current
 •  Facebook เทศบาล
 •  
   
  สำนักปลัดเทศบาล
   
  นายพัลลภ จิตสถาน
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  นางจันทร์เพ็ญ วงศ์ทอง
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  นายพันธ์ศักดิ์ เกตุแก้ว
  หัวหน้าฝ่ายปกครอง
  นายปัณณพัฒน์ จันทร์ชูกลิ่น
  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
  จ่าเอกพิสิฐสาร ทองเหี่ยง
  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  นางสาววิภากนก จันทรัตน์
  เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
  นางสาวสุธินี เหรียญเครือ
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นางสาวสายจิต หอมเพียร
  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
  นายวรากร สีดอกบวบ
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
  ว่าง
  เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน