• image06

 • image01

 • image02

 • image03

 • image04

 • image05

 • image07

 • Current
 •  Facebook เทศบาล
 •  
   
  กองคลัง
   
  นางลักขณา วัฒนากร
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  นางลักขณา วัฒนากร
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
  นางพิราวรรณ จันทร์ชูกลิ่น
  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
  นางสาวเนาวรัตน์ สุณาพันธ์
  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
  นางปุญญิศา ลาภวรุตม์
  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
  นางสาวทิพวรรณ ปะพรม
  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
  นายศักดา นิรมาณธรรมกุล
  นายช่างสำรวจชำนาญงาน