• image06

 • image01

 • image02

 • image03

 • image04

 • image05

 • image07

 • Current
 •  Facebook เทศบาล
 •  
   
  กองวิชาการและแผนงาน
  นางนฤทัย เสนานนท์
  รักษาการผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
  นางอารยา อรภักดี
  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  นายธีระยุทธ ดำแก้ว
  นิติกรชำนาญการ
  นายศุภวิชญ์ พลยมมา
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ