• image06

 • image01

 • image02

 • image03

 • image04

 • image05

 • image07

 • Current
 •  Facebook เทศบาล
 •  
   
   
  นายธงชัย สุณาพันธ์
  ปลัดเทศบาล
  นายพัลลภ จิตสถาน
  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  นายสราวุธ ร้อยแก้ว
  ผู้อำนวยการกองช่าง
  นางลักขณา วัฒนากร
  หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  นางนฤทัย เสนานนท์
  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
  ว่าง
  นักวิชาการตรวจสอบภายใน