• image06

 • image01

 • image02

 • image03

 • image04

 • image05

 • image07

 • Current
 •  Facebook เทศบาล
 •  
   
   

  ร้านอาหาร

  1. ร้านอาหารโอเอ๊กซ์

  032-631230 / 032-631909

  2. ร้านอาหารครัวแจ๋ว

  032-631302

  3. ร้านอาหารสุนีย์

  032-631228

  4. ร้านอาหารโชคอารีย์

  032-631820 / 086-8129628

  5. ร้านอาหารกินปู

  081-1947455

  6. ร้านอาหารอุดมโภชนา

  081-8031029

  7. ร้านปลาจ๋า

  086-3989199

  8. ร้านบ้านยาย

  081-3781242

   

  ร้านของฝาก

  1. ร้านเฮียตู้

  032-631160

  2. ร้านแม่จำปี 1

  032-631279

  3. ร้านเจ๊ลั้ง

  032-631466

  4. ร้านเพชรรัตน์

  032-631713

  5. ร้านมาลี การะเกตุ

  032-631674

  6. ร้านเจ๊ปานใจ

  032-631273 / 081-4006731

  7. ร้านน้องหญิง

  032-570018 / 089-5494231

  8. ร้านบ้านโบ๊ะ

  032-631199 / 081-8585456

  9. โอเอ๊กซ์ของฝาก

  032-631230 / 032-631909

  10. ร้านทับทิมของฝาก

  081-8563626

  11. ร้านลุงเบิ้มของฝาก

  084-1167576

  12. ร้านภาวินีย์ของฝาก

  081-8561405