• image06

 • image01

 • image02

 • image03

 • image04

 • image05

 • image07

 • Current
 •  Facebook เทศบาล
 •  
     
   
     
     เป้าหมาย หรือเป้าประสงค์ที่ต้องการพัฒนา
   

  การวางแผนการพัฒนาของเทศบาลตำบลปากน้ำปราณในระยะยาว ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจของการพัฒนา เพื่อให้ทิศทางของการพัฒนาเป็นไปตามที่กำหนดและครอบคลุมทุกด้าน จึงได้กำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลไว้ ดังนี้

     
    1. เพื่อพัฒนาลักษณะทางกายภาพภายในตำบลให้มีความสมบูรณ์ การคมนาคมสะดวก สวยงาม น่าอยู่
  2. เพื่อพัฒนาตำบลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  3. เพื่อพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
  4. เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
  5. เพื่อให้เทศบาลตำบลปากน้ำปราณมีการบริหารงานที่ทันสมัยได้มาตรฐานภายใต้หลักธรรมาภิบาล