• image06

 • image01

 • image02

 • image03

 • image04

 • image05

 • image07

 • Current
 •  Facebook เทศบาล
 •  
     
   
  วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ
   
  "แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ประมงพื้นบ้าน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ชุมชน"
     
    พันธกิจการพัฒนา
   

  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ได้กำหนดพันธกิจของการพัฒนา ดังนี้
  1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการให้มีมาตรฐาน
  2.การส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3.การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลอดจนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและ            ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
  4.การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้อยู่ดีมีสุข
  5.การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี
  6.การพัฒนาระบบบริหารงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ